تحقیق در عملیات تازه‌های نشر
مبانی بلورشناسی تازه‌های نشر
آلیاژهای آنتروپی بالا تازه‌های نشر