سازه‌های بتن آرمه (جلد اول)

سازه‌های بتن آرمه (جلد اول)


پدیدآورندگان کتاب
نویسنده یا نویسندگان دكتر داود مستوفی نژاد
ناشر ارکان دانش
مشخصات کتاب
وزن 1200
تعداد صفحه 740 صفحه
جنس جلد گالینگور
شابک 978-600-287-067-4
نوبت چاپ 50
قطع کتاب وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

فهرست مطالب
عنوان                                                                              صفحه
فصل 1  مقدمه ........................................................................................................................... 16-1
1-1  بتن ‌آرمه.. 1
1-2  سازگاري بتن و فولاد.. 3
1-3  پيشينه­ی تاريخي بتن ‌آرمه.. 4
1-4  مزايا و معايب بتن‌ آرمه.. 5
1-5  بتن پيش‌تنيده9
1-6  آيين ‌نامه‌هاي طراحي.... 11
مسائل.... 15
مراجع انتخابی.... 16
فصل 2  خصوصيات مصالح در بتن‌آرمه... 114-17
2-1  سيمان و اجزای آن... 17
2-2  انواع سيمان پرتلند... 18
2-3  سنگ دانه‌ها19
2-4  رطوبت سطحي و جذب آب دانه‌ها22
2-5  آب بتن.... 23
2-6  مواد مضاف.... 24
1- مواد مضاف تسريع كننده25
2- مواد مضاف كندگير كننده25
3- مواد مضاف كاهنده­ی آب يا فوق روان­ کننده­ها 25
4- مواد مضاف هوازا 26
5- مواد مضاف معدني... 26
2-7  مقاومت فشاري تك محوره­ی بتن.... 28
2-7-1  تعريف مقاومت فشاري بتن و محدوده­ی تغييرات آن... 28
2-7-2  عوامل مؤثر بر مقاومت فشاري بتن... 30
1- نوع نمونه30
2- اندازه­ی نمونه33
3- سرعت بارگذاري... 34
4- عوامل مرتبط با نوع و درصد مصالح بتن و نحوه­ی مراقبت.... 36
2-8  منحني تنش-كرنش بتن.... 43
2-9  مدول الاستيسيته­ی بتن.... 48
 
2-9-1  مدول الاستيسيته­ی استاتيكي بتن... 48
2-9-2  مدول الاستيسيته­ی ديناميكي بتن... 50
2-9-3  مدول الاستيسته­ی خمشي بتن... 50
2-9-4  عوامل مؤثر بر مدول الاستيسيته­ی بتن... 51
2-10  ضريب پواسون بتن.... 52
2-11  مقاومت كششي تك محوره­ی بتن.... 52
2-11-1  مقاومت كششي بتن تحت كشش خالص...... 53
2-11- 2  مقاومت كششي بتن تحت كشش ناشي از خمش...... 54
2-11-3  ارتباط بين مقاومت فشاري و مقاومت كششي... 55
2-12  منحني تنش-كرنش بتن در كشش...... 56
2-13  رفتار بتن تحت تنش‌هاي دو محوره و سه محوره58
2-13-1  بررسي رفتار بتن تحت تنش‌هاي دو محوره58
2-13-2  رفتار بتن تحت تنش‌هاي سه محوره61
2-14  مقاومت خستگي بتن.... 62
2-15  مقاومت ضربه‌اي بتن.... 66
2-16  انقباض در بتن.... 67
2-16-1  افت پلاستيك..... 67
2-16-2  افت خودگيري.... 67
2-16-3  افت خشك شدگي... 68
2-16-4  افت كربناسيون... 70
2-16-5  عوامل مؤثر بر افت بتن... 71
2-17  خزش در بتن.... 73
2-18  تغييرات آماري در مقاومت بتن.... 76
2-18-1  انحراف معيار76
2-18-2  ساير مشخصات آماری مقاومت.... 77
2-18-3  تفسير متغيرهای آماری مقاومت.... 79
2-18-4  مقاومت فشاری متوسط لازم................................................................................................ 81
2-18-5  پذيرش نمونه­های آزمايشگاهی............................................................................................. 82
2-18-6  تعداد نمونه ‌گيري براي آزمايش مقاومت.... 83
2-19  ارزيابی مقاومت بتن بر اساس مغزه­ گيری.... 83
2-20  بتن اليافی.......................................................................................................... 85
2-21  بتن با مواد پليمري.... 88
1- بتن اشباع شده با پليمر (PIC) 88
 
2- بتن با سيمان پليمري (PCC) 89
3- بتن پليمري (PC) 89
2-22  فولاد مسلح كننده90
2-23  ميله‌هاي مسلح كننده­ی كامپوزيتي FRP.. 97
2-23-1  ساختار مواد كامپوزيتي FRP.. 98
الف-  الياف شيشه98
ب-  الياف كربن... 99
ج-  الياف آراميد.. 99
2-23-2  مشخصات ميله‌هاي كامپوزيتي FRP.. 100
الف) مقاومت در مقابل خوردگي... 100
ب) مقاومت کششی... 100
ج) مدول الاستيسيته101
د) وزن مخصوص..... 101
ه) عايق بودن.. 101
و) خم شدن.. 101
مسائل.... 103
مراجع انتخابی.... 109
فصل  روش‌های طراحی و ترکيبات بارگذاری... 138-115
3-1  هدف از طراحي.... 115
3-2  روش تنش‌هاي مجاز117
3-3  روش طرح مقاومت..... 118
3-4  طراحي در حالت حدي.... 127
3-5  طراحي در حالات حدي در آيين ‌نامه­ها129
مسائل.... 135
مراجع انتخابي.... 137
فصل 4  رفتار مقاطع خمشي و طراحي به روش تنش‌هاي مجاز168-139
4-1  بررسي رفتار يك تير خمشي.... 139
4-2  نوع گسيختگي عضو خمشي.... 144
4-3  محدوده­ی رفتاري مقطع خمشي بر اساس لنگر موجود.. 145
4-4  طراحي الاستيك...... 146
4-5  طراحي الاستوپلاستيك...... 150
4-6  طراحي به روش تنش مجاز (روش ديگر طراحي)151
4-7  طرح يك مقطع بتن ‌آرمه به روش تنش مجاز157
 
مسائل.... 165
مراجع انتخابی.... 168
فصل 5  طراحي تير تحت خمش- مفاهيم اساسي و مقاطع مستطيلي... 262-169
5-1  مقدمه.. 169
5-2  منحني لنگر- انحنا171
5-3  تئوري خمش در تيرهاي بتن ‌آرمه.. 172
5-4 توزيع تنش معادل در قسمت فشاري مقطع بتن ‌آرمه در لحظه­ی گسيختگی.... 175
5-5  بررسي مقطع مستطيلي تحت خمش به روش طرح مقاومت..... 177
5-5-1  وضعيت متوازن يك مقطع مستطيلي... 178
5-5-2  تعيين مقاومت خمشي اسمي مقطع مستطيلي... 181
الف- مقطع تحت مسلح (كم فولاد)181
ب- مقطع فوق مسلح (پر فولاد)182
5-5-3  مقاومت خمشي طراحي مقطع مستطيلي... 183
1- مقاطع کشش - كنترل 184
2- مقاطع فشار - كنترل 185
3- مقاطع در ناحيه­ی انتقال.. 187
5-5-4  محدوديت بيش‌ترين و كم‌ترين مقدار فولاد كششي... 188
الف - بيش‌ترين مقدار فولاد188
ب- كم‌ترين مقدار فولاد191
5-6  طراحي مقطع مستطيلي تحت خمش به روش طرح مقاومت..... 197
5-7  بررسي يك مقطع مستطيلي تحت خمش به روش طراحي در حالات حدي.... 206
5-7-1  بررسي وضعيت متوازن در مقطع مستطيلي 207
5-7-2  تعيين لنگر خمشي مقاوم نهايي 208
الف- مقطع تحت مسلح (كم فولاد)208
ب- مقطع فوق مسلح (پر فولاد)208
5-7-3  حالت حدي نهايي مقاومت در خمش...... 209
5-7-4 محدوديت بيش‌ترين و كم‌ترين مقدار فولاد كششي... 209
الف- کم‌ترين مقدار فولاد209
ب- بيش‌ترين مقدار فولاد210
5-7-5  طراحي مقطع مستطيلي تحت خمش بر اساس روش حالات حدی210
5-8  مقاطع خمشي مستطيلي با فولاد فشاري بر اساس روش طرح مقاومت..... 215
5-8-1  نقش فولاد فشاري در رفتار عضو خمشي... 215
5-8-2  بررسي جاري شدن فولادهاي كششي در مقطع مستطيلي با فولاد فشاری.... 217
5-8-3  بررسي جاري شدن فولادهاي فشاري در مقطع مستطيلي با فولاد فشاري.... 219
 
5-8-4  تعيين ظرفيت خمشي مقطع مستطيلي با فولاد فشاري.... 221
الف- جاري شدن فولادهاي كششي و فشاري... 222
ب- جاري شدن فولاد كششي و جاري نشدن فولاد فشاري... 223
ج- جاري نشدن فولاد كششي و جاري شدن فولاد فشاري...............................................224
د- جاري نشدن فولادهاي كششي و فشاري... 224
5-8-5  مقاومت خمشي طراحي مقطع با فولاد فشاري.... 225
5-8-6  محدوديت بيش‌ترين مقدار فولاد كششي در مقاطع با فولاد فشاري.... 225
5-9  مقاطع خمشي مستطيلي با فولاد فشاري بر اساس روش طراحی در حالات حدی234
5-9-1 بررسي جاري شدن فولادهاي كششي در مقطع با فولاد فشاری 235
5-9-2  بررسي جاري شدن فولادهاي فشاري در مقطع با فولاد فشاري 236
5-9-3  تعيين ظرفيت خمشي مقطع مستطيلي با فولاد فشاري 237  
الف- جاري شدن فولادهاي كششي و فشاري... 237
ب- جاري ‌شدن فولادهاي كششي و جاري نشدن فولادهاي فشاري... 238
ج- جاري نشدن فولاد كششي و جاري شدن فولاد فشاري... 239
د- جاري نشدن فولادهاي كششي و فشاري... 239
5-9-4  حالت حدي نهايي مقاومت در خمش در مقطع با فولاد فشاري.... 239
5-9-5  محدوديت بيش‌ترين مقدار فولاد كششي در مقاطع با فولاد فشاري.... 240
5-10  مقاطع مستطيلي با فولاد گذاري در چند رديف..... 245
5-11  ملاحظات متفرقه در تيرها248
5-11-1  تكيه‌گاه‌هاي جانبي در مقاطع خمشي... 249
5-11-2  تغيير شكل تير.. 249
5-11-3  توزيع فولادهاي خمشي در تير.. 250
5-11-4  تير عميق... 253
5-11-5  ميلگردهاي گروهي... 254
مسائل.... 255
مراجع انتخابی.... 262
فصل 6  طراحي تير تحت خمش - مقاطع ‌بال‌دار، ‌مقاطع نامتقارن،326-265
6-1  مقدمه.. 265
6-2  ساخت تير T شكل و عرض مؤثر.. 266
6-2-1  تير T شكل به صورت مجزا 266
6-2-2  تير T شكل همراه با دال... 267
6-3  رفتار مقطع T شكل تحت خمش...... 270
6-3-1  تعيين عملكرد يك مقطع  T شكل... 271
6-4 بررسي يك مقطع تحت خمش با عملكرد T شکل به روش طرح مقاومت..... 272
6-4-1  فولاد متوازن در يك مقطع با عملكرد T شكل... 273
 
6-4-2  تعيين مقاومت خمشي اسمي مقطع با عملكرد T شكل... 275
الف- مقطع تحت مسلح.. 275
ب- مقطع فوق مسلح.. 277
6-4-3  مقاومت خمشي طراحي مقطع با عملكرد T شكل... 278
6-4-4 محدوديت بيش‌ترين و كم‌ترين مقدار فولاد كششي در مقاطع با278
الف- بيش‌ترين مقدار فولاد278
ب- كم‌ترين مقدار فولاد279
6-4-5  فولاد لازم در جهت عرضي بال فشاري.... 280
6-5  بررسي يك مقطع T شكل تحت خمش به روش طراحي در حالات حدی.... 293
6-5-1  تعيين عملكرد يك مقطع T شكل... 293
6-5-2  فولاد متوازن در يك مقطع با عملكرد T شكل... 294
6-5-3  تعيين لنگر خمشي مقاوم نهايي... 294
الف) مقطع تحت مسلح.. 294
ب- مقطع فوق مسلح.. 296
6-5-4  محدوديت بيش‌ترين و كم‌ترين مقدار فولاد كششي... 296
الف) بيش‌ترين مقدار فولاد296
ب) كم‌ترين مقدار فولاد297
6-6  ملاحظات متفرقه در تيرهاي T شكل.... 303
6-7  ساير مقاطع بال‌دار304
6-8  مقاطع نامتقارن تحت لنگر خمشي.... 306
6-9  خمش دو محوره در تيرها312
مسائل.... 321
مراجع انتخابي.... 326
فصل 7  طراحي تير تحت برش.... 392-327
7-1  مقدمه. 327
7-2  توزيع تنش در تير بتني تحت برش با رفتار الاستيك... 328
الف- ترك‌هاي برشي جان.. 333
ب- ترك‌هاي خمشي - برشي... 333
ج- ترك‌هاي خمشي... 333
7-3  ساز و كار انتقال برش در تير بتني.. 333
7-4  حالت‌هاي شكست تير بتني.. 335
7-4-1  شكست خمشي F))  336
7-4-2  شكست قطري كششي DT)). 337
7-4-3  شكست برشي فشاري و شكست برشي كششي... 337
 
7-4-4  حالات ديگر شكست برشي... 339
7-5  فولاد برشي يا جان.. 340
7-6  روش تشابه خرپايي جهت بررسي يک عضو بتن آرمه تحت برش... 343
7-7  ظرفيت برشي تير بتن آرمه بر اساس آيين ‌نامه. 345
7-7-1  ظرفيت برشي تير بتني بدون فولاد برشي... 345
7-7-2  ظرفيت برشي عضو بتني در آيين ­نامه 348
الف- ظرفيت برشی بتن به صورت ساده 348
ب- ظرفيت برشی بتن به صورت تفصيلی 349
ج- ظرفيت برشی بتن به صورت ساده در حالت وجود بار محوری فشاری 349
د- ظرفيت برشی بتن به صورت تفصيلی در حالت وجود بار محوری فشاری 350
ه- ظرفيت برشی بتن در حالت وجود بار محوری کششی 350
7-7-3  کنترل برش در عضو بتنی بدون فولاد برشی............................................................. 351
7-7-4  ظرفيت برشی تير بتنی مسلح به فولاد برشی 352
 الف- فولاد برشی قائم........................................................................................................................... 355
 ب- فولاد برشی مايل........................................................................................................................... 356
 ج- فولادهای طولی خم شده............................................................................................................. 356
 د- فولاد قائم با تورب عرضی............................................................................................................. 357
7-7-5  مقاومت برشی اسمی مقطع بتن آرمه و طراحی فولاد برشی........................... 357
7-7-6  نکات و محدوديت­های آيين ­نامه­ای 358
الف- محاسبه­ی برش در تکيه­گاه....................................................................................................... 358
ب- حداکثر فاصله­ی خاموت­های برشی........................................................................................... 359
ج- حداقل فولاد جان............................................................................................................................ 361
د-  حداکثر فولاد جان.......................................................................................................................... 362
7-8  محاسبات برشي تير بتنی بر اساس طراحی در حالات حدی 367
7-8-1  مقاومت برشي تأمين شده توسط بتن... 368
7-8-2  مقاومت برشي تأمين شده توسط فولاد برشي... 369
خاموت‌هاي قائم.. 369
خاموت‌هاي مايل... 370
7-8-3  نکات و محدوديت‌هاي آيين ‌نامه‌اي... 370
الف- محاسبه­ی برش در تکيه‌گاه. 370
ب- حداکثر فاصله­ی خاموت‌هاي برشي... 371
ج- حداقل فولاد برشي... 371
د- حداکثر فولاد برشي... 372
7-9  پوش نيروي برشي.. 375
7-10  برش در تير با مقطع متغير. 377
 
7-11  برش در تير عميق.. 379
مسائل.. 385
مراجع انتخابي.. 391
 فصل 8 طراحي تير تحت پيچش..... 450-393
8-1  مقدمه.. 393
الف- پيچش تعادلي... 393
ب- پيچش همسازي... 395
8-2  مقاطع توپر تحت پيچش...... 396
8-2-1  تئوري پيچش...... 396
8-2-2  تشابه حباب صابون و تشابه توده­ی ماسه.. 399
8-3  مقاطع توخالي جدار نازك تحت پيچش...... 402
8-4  بررسي تير بتن‌ آرمه تحت پيچش بر اساس آيين ‌نامه.. 404
8-4-1  روش‌هاي بررسي مقطع بتني تحت پيچش در آيين ‌نامه.. 404
8-4-2  پيچش ترك ‌خوردگي و شرط صرف‌ نظر از پيچش در محاسبات.... 406
8-4-3  محاسبات پيچش و تعيين فولاد پيچشي لازم.. 409
8-4-4  تعيين فولاد طولي پيچشي لازم.. 412
8-4-5  تركيب برش و پيچش...... 414
8-4-6  حداكثر پيچش و برش..... 415
8-4-7  جزئيات فولاد گذاري پيچشي... 419
الف- انواع فولاد پيچشي... 419
ب- فاصله­ی فولادهاي عرضي پيچشي... 420
ج- حداقل فولاد پيچشي... 420
د- مشخصات فولاد گذاري طولي پيچشي... 421
8-4-8  محاسبه­ی پيچش با ضريب در مقطع... 422
8-5  اثر پيچش بر تير بتن‌ آرمه بر اساس طراحی در حالات حدی436
الف- لزوم وارد کردن پيچش در محاسبات... 436
ب- طراحي فولاد پيچشي... 437
ج- اثر توأم برش و پيچش..... 439
د- محدوديت ابعاد جهت جلوگيری از خرد شدگی... 439
ه- تعيين لنگر پيچشي نهايي... 439
مسائل.... 445
مراجع انتخابي.... 449
 فصل 9  اعضای فشاري- طراحي ستون‌هاي كوتاه566-451
9-1 مقدمه. 451
 
9-2  انواع ستون.. 452
الف- ستون بتن ‌آرمه با تنگ بسته. 453
ب- ستون بتن‌ آرمه با دورپيچ حلقوي... 455
ج- ستون مركب.... 456
9-3 ضوابط و محدوديت‌هاي فولاد گذاري ستون.. 457
9-3-1  ضوابط فولادهاي طولي... 457
9-3-2  ضوابط فولادهاي عرضي به‌ صورت تنگ..... 460
9-3-3  ضوابط فولادهاي عرضي به ‌صورت دورپيچ.. 461
9-3-4  ضوابط فولادهاي ستون براي طرح لرزه‌اي در مناطق زلزله ‌خيز. 466
9-4  اعضای فشاري تحت بار محوري خالص.... 475
9-4-1 تعيين موقعيت مركز پلاستيك..... 475
9-4-2 تعيين مقاومت ستون كوتاه تحت بار محوري خالص..... 477
9-5  اعضای فشاري تحت بار محوري و لنگر خمشي.. 479
9-5-1 حالت‌هاي شكست يك ستون بتن‌ آرمه. 481
الف) بار محوري مركزي (بار محوري خالص). 481
ب) بار محوري بزرگ و لنگر خمشي كوچك. 482
ج) بار محوري بزرگ و لنگر خمشي بزرگ‌تر از حالت قبل... 482
د) بار محوري و لنگر خمشي متناظر با وضعيت متوازن.. 482
ه) بار محوري كوچك و لنگر خمشي بزرگ.... 484
و) لنگر خمشي بزرگ.... 484
9-5-2 منحني اثر متقابل بار محوري و لنگر خمشي... 485
9-6  بررسي ستون بتن‌ آرمه­ی مستطيلي با فولاد گذاري در دو وجه موازي محور 486
9-6-1 بررسي باربري ستون در وضعيت متوازن.. 487
9-6-2 بررسي باربري ستون در حالت شكست كششي... 489
9-6-3  بررسي باربري ستون در حالت شكست فشاري... 491
9-6-4 ضريب كاهش مقاومت ستون.. 492
9-6-5 نمودارهاي طراحي ستون.. 504
9-6-6  مراحل طراحي ستون.. 507
9-7  بررسي ستون بتن‌ آرمه­ی مستطيلي با فولاد گذاري در چهار وجه مقطع. 511
9-8  ستون‌هاي با مقطع دايروي.. 518
9-9  روش تقريبي ويتني براي تعيين باربري ستون‌هاي بتن ‌آرمه. 520
9-9-1 روش تقريبي ويتني براي ستون با مقطع مستطيلي... 520
9-9-2 روش تقريبي ويتني براي ستون با مقطع دايروي... 522
9-10 مقاطع تحت تأثير بار محوري كششي و لنگر خمشي.. 524
 
9-11  بررسي ستون‌ها به روش طراحی در حالات حدی 526
9-11-1  ضوابط عمومی فولاد گذاری ستون.. 526
9-11-2  مرکز پلاستيک مقطع و تعيين موقعيت آن.. 527
9-11-3  مقاومت ستون کوتاه تحت بار محوری خالص 527
9-11-4  ستون مستطيلي با فولاد گذاري در دو وجه موازی محور خمش 528
9-11-5  ستون مستطيلی با فولاد گذاری در چهار وجه مقطع 532
9-11-6  ستون با مقطع دايروی (روش آزمون و اصلاح و روش تقريبی ويتنی) 535
9-11-7  نمودارهای طراحی ستون..................................................................................................... 535
9-11-8  اثر توأم بار محوري كششي و لنگر خمشي... 538
9-12  خمش دو محوره در ستون‌ها 539
9-12-1  بررسي ستون تحت خمش دو محوره به طور دقيق... 540
9-12-2  روش معكوس بار (روش برسلر) 543
9-12-3  روش منحني­هاي هم‌بار- روش PCA... 547
9-12-4 روش خروج از مرکزيت معادل - روش مك گريگور. 555
مسائل.. 558
مراجع انتخابي.. 564
 فصل10  طراحي ستون‌هاي لاغر. 622-567
10-1 مقدمه. 567
10-2  رفتار ستون‌هاي لاغر و حالت‌هاي شكست آن.. 568
الف- شكست ماده‌اي... 570
ب- شكست پايداري... 571
10-3 كمانش ستون الاستيك تحت بار محوري خالص.... 572
10-4  محاسبه­ی ضريب طول مؤثر. 575
الف- استفاده از نموگراف... 578
ب- استفاده از روابط تقريبي... 578
ج- استفاده از جدول.. 580
10-5  تشديد لنگر. 582
10-6   روش‌هاي تحليل سازه و ارتباط آن با تشديد لنگر ستون.. 585
10-7  تشديد لنگر ستون بر اساس ACI 318-14587
10-7-1  محاسبه­ی نيروهاي داخلي ستون.. 587
10-7-2  تعريف قاب بدون حركت جانبي و يا با حركت جانبي... 590
10-7-3  لنگر تشديد يافته در ستون بدون حركت جانبي... 593
10-7-4  لنگر تشديد يافته در ستون با حركت جانبي... 602
 
10-8  بررسي لاغري ستون بر اساس طراحی در حالات حدی.. 611
10-9  بررسي لاغري در ستون‌هاي تحت خمش دو محوره 616
مسائل.. 596
مراجع انتخابي.. 600
پيوست 1 نمودارهاي طراحي ستون بر اساس ACI 318-14.................................656-623     
پيوست 2  نمودارهاي طراحي ستون بر اساس حالات حدي................................690-657
واژه ‌نامه................................................................................................................................ 702-691
         واژه ياب ............................................................................................................................716-703
 
 

 
 
 
 

  • 155,000 تومان
  • قیمت بدون مالیات: 155,000 تومان

برچسب ها: سازه‌های, بتن, آرمه, (جلد, اول), مهندسی, عمران