سازه‌های بتن آرمه (جلد دوم)

سازه‌های بتن آرمه (جلد دوم)


پدیدآورندگان کتاب
نویسنده یا نویسندگان دكتر داود مستوفی نژاد
ناشر ارکان دانش
مشخصات کتاب
وزن 1300
تعداد صفحه 768 صفحه
جنس جلد گالینگور
شابک 978-600-287-088-9
نوبت چاپ 34
قطع کتاب وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

فهرست مطالب

فصل 11  پيوستگي فولاد و بتن، طول مهاري و وصله‌ي ميلگرد

11-1  مقدمه1

11-2  تنش‌هاي پيوستگي

11-2-1  پيوستگي مهاري

11-2-2  پيوستگي خمشي

11-3  آزمايش تعيين مقاومت پيوستگي

11-4  انتقال تنش‌ پيوستگي و ترك‌ خوردگي و شكست مربوط به آن

11-5  طول مهاري مستقيم در آيين‌ نامه

11-5-1  طول مهاري ميلگرد تحت كشش

11-5-2  طول مهاري ميلگرد تحت فشار

11-5-3  طول مهاري ميلگردهاي گروهي

11-5-4  مهار شبكه‌ي جوش شده در كشش

11-6  قلاب استاندارد و مهاري آن

11-6-1  نحوه‌ي عملكرد قلاب در كشش

11-6-2  شرايط قلاب استاندارد

11-6-3  طول مهاري قلاب استاندارد در كشش

11-7 ميلگرد آجدار سر دار و مهاری آن

11-8  طول مهاري به روش طراحی در حالات حدی

11-8-1  طول مهاری ميلگردها و سيم‌هاي كششي به طور مستقيم

11-8-2  طول مهاری ميلگرد تحت فشار

11-8-3  طول مهاری در گروه ميلگردها

11-8-4  مهار شبكه‌هاي جوش شده از سيم‌هاي آجدار يا صاف در كشش

11-8-5  قلاب استاندارد

11-8-6  طول مهاری ميلگردهاي قلاب‌دار در كشش

11-9  قطع و خم ميلگردهاي خمشي و مهار آن‌ها

11-9-1  تعيين محل قطع ميلگردهاي خمشي به صورت تئوري

11-9-2  تعيين محل قطع عملي ميلگردهاي خمشي

11-9-3  تعيين محل قطع يا خم ميلگردهاي خمشي در تيرهاي سراسري

11-10  ضوابط مهار فولادهاي خمشي بر مبنای طراحی به روش حدی

11-11  مهار فولاد جان

11-11-1  مهار قلاب و خاموت باز

11-11-2  مهار خاموت U شكل از سيم‌هاي جوش شده

11-11-3  مهار ميلگردهاي طولي خم شده

11-11-4  مهار خاموت بسته

11-12  وصله‌ي ميلگرد

11-12-1  وصله‌ي پوششي

11-12-2  وصله‌ي پوششي در ميلگردهاي انتظار ستون

11-13   وصله‌ي جوشي، وصله‌ي مكانيكي و وصله‌ي اتكايي

11-13-1  كلياتي در مورد وصله‌ي جوش شده و پيش‌ گرم كردن ميلگرد

11-13-2  انواع اتصال جوشي در ميلگرد

11-13-3  تنش‌هاي مجاز در جوش ميلگرد و اندازه‌ي مؤثر آن

11-13-4  وصله‌ي مكانيكي

11-13-5  مقاومت لازم براي وصله‌هاي جوشي و مكانيكي

11-13-6  وصله‌هاي با انتهاي اتكايي

مسائل

مراجع انتخابي

فصل 12  قابليت بهره برداري ـ كنترل ترك، خيز و ارتعاش

12-1  مقدمه

12-2  ترك‌ خوردگي عضو بتن آرمه

12-2-1  انواع ترك در عضو بتن آرمه

12-2-2  نحوه‌ي ايجاد ترك ناشي از كشش در بتن آرمه

12-3  تعيين عرض ترك خمشي

12-4  كنترل ترك در آيين ‌نامه

12-5  خيز در اعضاي خمشي بتن آرمه

12-6  خيز الاستيك تير بتن آرمه

12-6-1  تغيير سختي خمشي مقطع بتن آرمه

12-6-2  تغيير سختي خمشي در طول تير

12-6-3  سختي خمشي مؤثر تير

12-6-4  تعيين خيز الاستيك

12-7  كنترل خيز در آيين ‌نامه

12-7-1  حداقل ضخامت تير جهت عدم لزوم محاسبه‌ي تغيير مكان

12-7-2  محاسبه‌ي خيز آني

12-7-3  محاسبه‌ي خيز دراز مدت

12-7-4  كنترل خيز

12-7-5  كنترل تغيير شكل در آيين ‌نامه‌هاي مبتنی بر طراحی به روش حدی

12-8  ارتعاش در سازه

مسائل

مراجع انتخابي

فصل 13  تحليل قاب بتن آرمه،تير پيوسته و دال يك ‌طرفه و باز توزيع لنگر

13-1  مقدمه

13-2  آناليز الاستيك قاب بتن آرمه

13-2-1  نحوه‌ي مدل كردن سازه‌ي بتن آرمه

13-2-2  سختي اعضاي بتن آرمه در مدل سازه‌اي

13-2-3  نحوه‌ي قرار گرفتن بار زنده

13-2-4  طول دهانه و تأثير پهناي تكيه‌گاه در طراحي اعضا

13-3  تركيبات بارگذاري و نمودار پوش نيروهاي داخلي

13-4  روش ضرايب لنگر و برش در تحليل تيرهای سراسری و دال­های يک طرفه

13-5  آناليز و طراحي دال‌هاي يك‌ طرفه

13-5-1  تعريف دال يك ‌طرفه

13-5-2  آناليز دال يك‌ طرفه

13-5-3  طراحي دال يك‌ طرفه

13-5-4  فولاد افت و حرارت در دال‌ها

13-6  دال يك‌ طرفه با تيرچه

13-7  باز توزيع لنگر

13-7-1  مفهوم باز توزيع

13-7-2  باز توزيع لنگرهاي منفي در اعضاي خمشي سراسري در آيين ‌نامه

13-7-3  مقايسه‌ي باز توزيع لنگر به روش ACI 318  با مفاهيم تئوری

مسائل

مراجع انتخابي

فصل 14  دال‌هاي دو طرفه، روش ضرايب و روش طراحي مستقيم

14-1  مقدمه

14-2  انواع دال دو طرفه

14-3  معادلات تعادل و آناليز الاستيك صفحات دال

14-4  روش ضرايب جهت آناليز دال‌هاي دو طرفه واقع بر تكيه گاه‌هاي سخت

14-5  روش ضرايب لنگر خمشي براي آناليز و طراحي دال‌هاي دو طرفه

14-6  روش طراحي مستقيم جهت آناليز و طراحي دال دو طرفه

14-6-1  مفهوم قاب در روش‌هاي آيين ‌نامه‌اي

14-6-2  اجزاي نوار دال

14-6-3  نسبت سختي تير به دال

14-6-4  ضخامت دال دو طرفه

14-6-5  لنگر استاتيكي ضريب‌دار در يك دهانه

14-6-6  روش طراحي مستقيم در آيين ‌نامه

14-6-7  تقسيم لنگر بين اجزاي نوار دال يا دال- تير

14-6-8  لنگر با ضريب در ستون‌ها

14-6-9  پيچش در چشمه‌هاي كناري دال در روش طراحي مستقيم

14-7  برش در دال دو طرفه

14-7-1  برش در دال دو طرفه‌ي با تير بين تكيه‌گاه‌ها

14-7-2  برش در صفحات تخت يا دال‌هاي تخت

14-7-3  ظرفيت برشی منگنه­ای بتن در دال بدون فولاد برشی

14-7-4  خاموت برشي در دال بدون تير جهت افزايش ظرفيت برش دو طرفه

14-7-5  گل ميخ­های سر دار

14-7-6  کلاهک برشی

14-8  انتقال لنگر در اتصالات دال به ستون

14-8-1  روش انتقال لنگر بين دال و ستون

14-8-2  انتقال  قسمتي  از لنگر نامتعادل كه با عملكرد خمشي منتقل مي‌شود

14-8-3 انتقال قسمتي از لنگر نامتعادل كه با عملكرد برشي منتقل مي‌شود

14-9  ملاحظات تكميلي در دال‌هاي دو طرفه

14-9-1  جزئيات فولاد گذاري در دال‌هاي بدون تير

14-9-2  ميلگردهاي گوشه

14-9-3  مشخصات پهنه و سر ستون

14-9-4  بازشو در دال

14-10  تعيين خيز دال‌هاي دو طرفه

مسائل

مراجع انتخابي

فصل 15  روش قاب معادل جهت تحليل دال دو طرفه

15-1  مقدمه

15-2  قاب معادل در سازه‌ي همراه با دال دو طرفه

15-2-1  اعضاي قاب معادل

15-2-2  ممان اينرسي و سختي اعضاي خمشي قاب

15-2-3  سختي اعضاي پيچشي در قاب معادل

15-2-4  مفهوم ستون معادل

15-2-5  ترتيب بار زنده در قاب معادل

15-3  تحليل قاب معادل و تعيين لنگرهاي خمشي

15-3-1  تحليل قاب‌ معادل به روش پخش لنگر

15-3-2  اصلاح لنگرهاي خمشي حاصل از تحليل قاب معادل

15-3-3  تقسيم لنگرهاي حاصل از تحليل قاب معادل بين اجزاي دال- تير

15-3-4  تحليل قاب معادل تحت بارهاي قائم و جانبي به کمک كامپيوتر

مسائل

مراجع انتخابي

فصل 16  روش خط تسليم و روش نواري جهت تحليل دال‌هاي دو طرفه

16-1  مقدمه

16-2  تئوري خط تسليم و تعيين الگوي خطوط تسليم در دال دو طرفه

16-3  آناليز دال دو طرفه به روش خط تسليم

16-3-1  ظرفيت خمشي دال در راستاي مورب نسبت به ميلگردها

16-3-2  استفاده از اصل كار مجازي

16-3-3  استفاده از خطوط تسليم با موقعيت تقريبي

16-3-4  الگوي خط تسليم براي بارهاي متمركز و يا در اطراف يك ستون

16-3-5  الگوي خط تسليم در گوشه‌هاي غير ممتد دال

16-4  طراحي دال دو طرفه به روش خط تسليم

16-5  روش نواري جهت آناليز و طراحي دال‌هاي دو طرفه

مسائل

مراجع انتخابي

فصل 17  طراحي پي

17-1  مقدمه

17-2  انواع پي و شالوده

17-3  توزيع تنش خاك در زير پي و تعيين تنش حداكثر

17-4  اصول كلي در طراحي پي

17-4-1  تعيين ابعاد كف پي

17-4-2  تعيين ضخامت پي

17-4-3  طراحي ميلگردهاي خمشي

17-4-4  انتقال نيرو از پاي ستون، ديوار يا پايه به پي

17-4-5  كلاف‌هاي رابط بين پي‌هاي مجاور

17-5  طراحي انواع متداول پي

17-5-1  طراحي پي منفرد

17-5-2  طراحي پي ديوار

17-5-3  طراحي پي مركب

17-5-4  طراحي پي باسكولي

17-5-5  طراحي پي نواري و شالوده‌ي مشبك

17-5-6  طراحي شالوده‌ي گسترده

17-6  شالوده‌هاي متكي بر شمع

مسائل

مراجع انتخابي

فصل 18  طراحي ديوار

18-1  مقدمه

18-2  انواع ديوار

18-3  ضوابط عمومي ديوارها شامل ديوارهاي غير باربر

18-4  طراحي ديوارهاي باربر تحت فشار

18-4-1  روش طراحي تجربي

18-4-2  طراحي تحليلي ديوار به صورت عضو فشاري

18-4-3  روش ديگر طراحي ديوارهاي لاغر - روش UBC

18-5  ضوابط ديوار بر اساس روش طراحی در حالات حدی

18-6  طراحي ديوارهاي برشي

18-6-1  عملكرد ديوارهاي برشي

18-6-2  طراحي ديوارهاي برشي در مقابل نيروهاي برشي

18-6-3  طراحي ديوارهاي برشي در مقابل لنگر خمشي

18-7  ديوارهاي سازه‌اي (برشي) ويژه جهت طراحي در مناطق زلزله‌ خيز

18-7-1  اجزاي مرزي در ديوارهاي سازه‌اي بتن آرمه‌ي ويژه

18-7-2  فولاد گذاري برشي در ديوارهاي سازه‌اي بتن آرمه‌ي ويژه

18-7-3  طراحي ديوارهاي سازه‌اي بتن آرمه‌ي ويژه در مقابل بار محوري و لنگر

18-7-4  ديوارهاي برشي هم بسته و تيرهاي هم‌بند

18-7-5  جرز ديوارها

مسائل

مراجع انتخابي

 واژه ‌نامه

واژه ياب

  • 135,000 تومان
  • قیمت بدون مالیات: 135,000 تومان

برچسب ها: سازه‌های, بتن, آرمه, (جلد, دوم), مهندسی, عمران